Informacijos teikimo tvarka

IŠRAŠAS
iš Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
Vidaus tvarkos taisyklių,
patvirtintų 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr.V-83

8. TEISĖS Į INFORMACIJĄ ĮGYVENDINIMAS

8.1. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Informacija pacientui pateikiama atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant  specialius medicinos terminus.
8.2. Informaciją apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio  tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę pacientui ir jo atstovams teikia gydantis gydytojas ir skyriaus vedėjas. Budintis gydytojas teikia informaciją tik apie paciento kritines būkles ir informaciją apie paciento buvimą įstaigoje.
8.3. Gydytojas aukščiau paminėtos informacijos pacientui gali nepranešti tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų  jo gyvybei arba kai pacientas nustatyta tvarka raštu atsisako šios informacijos. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, visa aukščiau paminėta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Atstovui pateikta informacija pateikiama pacientui iš karto, kai išnyksta pavojus, kad jos pranešimas pacientui gali nulemti minėtą žalą.
8.4. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti susipažinimui jo medicinos dokumentai. Medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas kartu su skyriaus vedėju. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.
8.5. Sveikatos priežiūros specialistai pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia įstaigos vadovas.
8.6. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.
8.7. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis įstaiga padaro ir išduoda įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoda diagnozės ir gydymo aprašymus. Medicinos dokumentų kopijos išduodamos per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo, o diagnozės ir gydymo aprašymai per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo.

9. TEISĖS Į PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMĄ ĮGYVENDINIMAS, INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMO KITIEMS ASMENIMS IR INSTITUCIJOMS TVARKA

9.1. Pacientų  privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.
9.2. Įstaigoje draudžiama fotografuoti, filmuoti, daryti garso įrašus be įstaigos direktoriaus arba jo įgalioto asmens raštiško sutikimo.
9.3. Visa informacija apie paciento buvimą įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti šią informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
9.4. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas, naudojimo tikslai. Pacientas savo sutikimą gali nurodyti ir Paciento valios pareiškime, kuriame įrašo asmenis, kuriems informacija gali būti teikiama, tokios informacijos apimtį ir informacijos teikimo terminus.
9.5. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.
9.6. Be paciento sutikimo konfidenciali informacija apie pacientą gali būti teikiama:
9.6.1. ligoninės medicinos personalui, tiesiogiai dalyvaujančiam gydant ar slaugant pacientą;
9.6.2. sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;
9.6.3. paciento atstovui, sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams, tiek kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti jeigu pacientas yra iki 16 metų amžiaus arba yra laikomas nesugebančiu protingai vertinti savo interesų;
9.6.4. institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;
9.6.5. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnyboms bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.
9.7. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais (kai reikia pranešti apie nusikaltimą ir pan.) ligoninė konfidencialią informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva.
9.8. Už konfidencialios informacijos teikimą kitoms įstaigoms ir institucijoms atsakingas ligoninės direktorius. Kiti darbuotojai informaciją apie pacientą gali teikti tik ligoninės direktoriaus pavedimu.
9.9. Už konfidencialios informacijos tinkamą teikimą kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą ir paciento atstovams pagal įstatymą, kai pacientas yra laikomas nesugebančiu protingai vertinti savo interesų, atsakingas pacientą gydantis gydytojas.
9.10. Ligoninė turimą informaciją apie pacientą šios tvarkos 9.6.2., 9.6.4. – 9.6.5. punktuose nurodytiems asmenims pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Teikiamą informaciją apie pacientą pasirašo gydantis ar gydęs gydytojas ir skyriaus, kuriame yra ar buvo gydomas (konsultuojamas) pacientas, vedėjas. Jeigu gydytojas jau nebedirba įstaigoje – pasirašo tik atitinkamo skyriaus vedėjas. Lydraštį pasirašo ligoninės  direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
9.11. Medicinos dokumentų nuorašai ir kita rašytinė informacija teikiama ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
9.12. Asmenys, turintys raštišką paciento sutikimą gauti konfidencialią informaciją, norėdami gauti ją raštu turi pateikti raštišką prašymą. Prašyme turi būti nurodyta pareiškėjo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, paciento vardas ir pavardė, prašomos informacijos apimtis. Su prašymu turi būti pateikiamas raštiškas paciento sutikimas suteikti apie jį konfidencialią informaciją. Teikdamas prašymą pareiškėjas turi pateikti pareiškėjo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašymai registruojami ligoninės raštinėje. Raštinės darbuotojas padaro pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir prideda ją prie prašymo, prašymą registruoja raštinėje. Raštiška informacija asmenims, turintiems paciento rašytinį sutikimą, pateikiama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Medicinos dokumentų kopijos daromos pareiškėjo lėšomis