Kreipimosi į ligoninę tvarka

IŠRAŠAS
iš Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
Vidaus tvarkos taisyklių,
patvirtintų 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr.V-83

3. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į AMBULATORINIŲ KONSULTACIJŲ POSKYRĮ TVARKA

3.1. Pacientai registruojami ambulatorinių konsultacijų poskyrio darbo laiku -  telefonu arba jiems atvykus į ambulatorinių konsultacijų poskyrį. Pacientai taip pat turi galimybę užsiregistruoti internetu.
3.2. Pacientui registracijos metu suteikiama informacija apie dirbančius sveikatos priežiūros specialistus, jų kvalifikaciją, darbo grafiką, teikiamų paslaugų rūšis ir kainas. Registruojant pacientui pasiūloma palikti savo telefono numerį.
3.3. Kai pacientas užsiregistruoja atvykęs į ambulatorinių konsultacijų poskyrį, jam išduodama apsilankymo kortelė, kurioje nurodoma  jo  apsilankymo  data (mėnuo, diena), valanda ir gydytojas. 
3.4. Už pacientų registraciją ir informacijos jiems suteikimą atsakingas ambulatorinių konsultacijų poskyrio bendrosios praktikos slaugytojas ir vyr. slaugos administratorius.
3.5. Atvykdamas paskirtu laiku, pacientas turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3.6. Jei pacientui yra skirtas konkretus priėmimo laikas ir ambulatorinių konsultacijų poskyrio darbuotojas nori jį pakeisti, naujas priėmimo laikas pacientui, palikusiam savo telefono numerį, turi būti praneštas ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki planuoto priėmimo pradžios.

5. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į STACIONARĄ TVARKA

5.1. Pacientai hospitalizuojami planine tvarka arba esant būtinosios medicinos pagalbos poreikiui.
5.2. Planinei hospitalizacijai pacientai priėmimo skyriuje priimami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val.
5.3. Pacientai atvykstantys planinei hospitalizacijai privalo turėti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos siuntimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
5.4. Pacientas negali būti hospitalizuojamas planine tvarka, jeigu jis nepateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir (arba) nepasirašo paciento valios pareiškimo lapo.
5.5. Draudžiama planine tvarka hospitalizuoti nepilnametį iki 16 metų ar neveiksnų asmenį (kai apie jo neveiksnumą yra žinoma) be jo atstovų sutikimo (išskyrus atvejus, numatytus įstatymuose).
5.6. Pacientai neturintys siuntimo ir/ar neapdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, už priėmimo skyriuje dirbančio gydytojo konsultaciją privalo sumokėti Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą kainą, jeigu jiems nenustatoma indikacijų būtinajai pagalbai.
5.7. Pacientus apžiūri priėmimo skyriuje dirbantis gydytojas. Gydytojas nustato stacionaro skyrių, kuriame pacientas turi būti gydomas. Pacientui pateikiamas skyriuje dirbančių gydytojų sąrašas, nurodant gydytojo vardą, pavardę, pareigas, informaciją apie kvalifikaciją. Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją šių vidaus tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.
5.8. Jeigu paciento pasirinktam gydytojui priskirtose palatose nėra laisvų vietų, pacientui siūloma pasirinkti kitą gydytoją arba įsirašyti į eilę stacionarinėms paslaugoms gauti. Įrašant į eilę pacientui nurodoma preliminari hospitalizavimo data. Norėdamas sužinoti tikslią hospitalizacijos datą pacientas turi paskambinti į priėmimo skyrių ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki preliminarios hospitalizavimo datos.
5.9. Jeigu skyriuje laisvų vietų nėra pacientui siūloma įsirašyti į eilę arba vykti į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Jeigu pacientas pageidauja gydytis įstaigoje ir nesutinka laukti, jis informuojamas apie mokamų paslaugų teikimo galimybę, tvarką ir įkainius. Jei pacientas sutinka už paslaugas sumokėti, pasirašoma sutartis dėl mokamų paslaugų teikimo ir pacientas hospitalizuojamas mokamų paslaugų stacionare.
5.10. Jeigu laisvų vietų pas paciento pasirinktą gydytoją yra, priėmimo skyriuje atliekama paciento registracija, pacientas supažindinamas su šiomis vidaus tvarkos taisyklėmis, užpildomas paciento valios pareiškimo lapas ir pacientas yra nukreipiamas į skyrių.
5.11. Viršutinius drabužius, avalynę, dokumentus, kitus daiktus (tame tarpe dirbinius iš brangiųjų metalų, brangius protezus, pinigus) pacientai atiduoda saugojimui priėmimo skyriaus arba skyriaus, kuriame hospitalizuotas, atsakingam asmeniui. Priimami saugoti daiktai yra aprašomi daiktų apyraše, kurį pasirašo įstaigos atsakingas asmuo ir pacientas. Už paciento asmeninių daiktų, kurių jis neperdavė saugojimui, saugumą įstaigą neatsako.
5.12. Būtinoji medicinos pagalba suteikiama nedelsiant: pacientai hospitalizuojami arba pagalba suteikiama ambulatoriškai. Hospitalizuojant, paciento pilna registracija atliekama, kai paciento gyvybei nebegresia pavojus.