Kreipimosi į ligoninę tvarka

IŠRAŠAS
iš Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
Vidaus tvarkos taisyklių,
patvirtintų 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr.V-87

3. AMBULATORINIŲ KONSULTACIJŲ TVARKA

3.1. Gydytojų specialistų ambulatorinės konsultacijos teikiamos Priėmimo - skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyriaus ambulatorinių konsultacijų poskyryje (toliau – AK poskyris).
3.2. Ligoninėje teikiamos šių gydytojų specialistų antrinio lygio ambulatorinės konsultacijos: vidaus ligų, kardiologo, neurologo, gastorenterologo, endoskopuotojo, echoskopuotojo, fizinės medicinos ir reabilitacijos, radiologo.
3.3. Registruotis paslaugoms galima:
        ligoninės internetiniame puslapyje www.mmligonine.lt;
        www.sergu.lt;
        AK poskyryje atvykus arba telefonu 85 216 19 52 .

3.4. Atvykęs nurodytu laiku pacientas AK poskyrio registratūroje pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir siuntimą konsultacijai.
3.5. Atlikus konsultaciją, pacientui pateikiamas išrašas iš medicinos dokumentų (f 027/a).
3.6. Pacientui registracijos metu suteikiama informacija apie dirbančius sveikatos priežiūros specialistus, jų darbo grafiką, teikiamų paslaugų rūšis ir kainas.
3.7. Kai pacientas užsiregistruoja atvykęs į ambulatorinių konsultacijų poskyrį, jam išduodama apsilankymo kortelė, kurioje nurodomas konsultacijos data, laikas ir gydytojas.
3.8. Už pacientų registraciją ir informacijos jiems suteikimą atsakingas ambulatorinių konsultacijų poskyrio bendrosios praktikos slaugytojas ir vyr. slaugos administratorius.
3.9. Atvykdamas paskirtu laiku, pacientas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4. PACIENTŲ PRIĖMIMO Į LIGONINĘ TVARKA

4.1. Ligoninė teikia stacionarines ir ambulatorines, būtinąsias ir planines, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF), kitų finansavimo šaltinių bei mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
4.2. Pacientai visą parą priimami Ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyriuje ( toliau - Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje), kuriame visą parą pagal grafiką budi vidaus ligų gydytojas arba medicinos gydytojas. Kiti Ligoninėje budintys gydytojai specialistai ( gydytojas neurologas) į Priėmimo – skubios pagalbos skyrių iškviečiami.
4.3. Atvykęs pacientas Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus registratūros darbuotojui turi pateikti vieną iš dokumentų:
4.3.1. Lietuvos Respublikos pasą ar kitą jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atvykę su siuntimu - Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a, toliau – siuntimas).
4.3.2.Asmenys, apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES šalys), savo draustumui įrodyti pateikia Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau – ESDK), ESDK pakeičiantį sertifikatą arba struktūrizuotą elektroninį dokumentą (toliau – SED) S045, kurie įrodo jo teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas ir būtinus kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones (toliau – MPP);
4.3.3. Dokumentą DA1 (arba E123 formos pažymą, arba SED DA002), kuris suteikia teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, būtinus kompensuojamuosius vaistus ir MPP dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar paūmėjus profesinei ligai;
4.3.4. Dokumentą S2 (arba E112 formos pažymą, arba SED S010), kuris suteikia teisę gauti šiame dokumente nurodytas planines kompensuojamąsias paslaugas ir kompensuojamuosius vaistus bei MPP;
4.3.5. Dokumentą S3 (arba SED S008), kuris suteikia teisę tęsti Lietuvoje pradėtą gydymą, kurio išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis.
4.4. Būtinosios pagalbos atvejais siuntimas neprivalomas.
4.5. Nedrausti asmenys ar asmenys be siuntimo, kreipęsi ne dėl būtinosios pagalbos, už gydytojo konsultaciją turi sumokėti ligoninės direktoriaus patvirtintame mokamų paslaugų kainyne nustatyto dydžio mokestį. Prieš teikiant mokamas paslaugas, pacientas pasirašo ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtintą mokamų paslaugų teikimo lapą.
4.6. Planine tvarka hospitalizuojami pacientai privalo turėti šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą. Pacientai planine tvarka hospitalizuojami į stacionaro skyrius ligoninės direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.
4.7. Viršutinius drabužius, avalynę, pacientai gali atiduoti saugoti į ligoninės sandėlį, arba perduoti juos lydinčiam asmeniui.
4.7.1. Jei pacientas nori palikti saugojimui asmeninius daiktus, jis juos perduoda Priėmimo - skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyriaus slaugytojos padėjėjai, pasirašydamas pacientui ar jo įgaliotam atstovui atiduodamų daiktų apraše (2 egzemplioriai), kurio vienas klijuojamas ligos istorijos paskutiniame lape, o kitas prisegamas prie asmeninių daiktų.
4.7.2. Hospitalizuojant pacientą, kuris negali išreikšti savo valios pats (be sąmonės, sąmonė prislopinta, neadekvačiai vertina situaciją ir kt.) ir nesant lydinčio įgalioto asmens, asmeniniai rūbai ir batai yra perduodami bendrosios praktikos slaugytojai, kuri daiktų apraše skiltyje „Daiktus atidaviau saugoti“ įrašo „Pacientas be sąmonės ar su prislopinta“, taip pat savo vardą ir pavardę ar spaudą ir pasirašęs atiduoda saugojimui.
4.7.3. Paciento asmeniniai daiktai, paliekami saugojimui, dedami į polietileninį maišą su atiduodamų daiktų aprašo antruoju egzemplioriumi ir talpinami Priėmimo - skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyriuje tam skirtoje spintoje.
4.7.4. Paciento pageidavimu jo asmeniniai daiktai gali būti atiduoti jį lydinčiajam asmeniui.
Tais atvejais ligos istorijos grafoje „ypatingi atžymėjimai“ budinčioji bendrosios praktikos slaugytoja deda spaudą „Asmeninių daiktų saugojimui nepalieku“ įrašo paciento vardą, pavardę, datą ir pacientas pasirašo.
4.7.5. Jei paciento drabužiai ar kiti paliekami saugojimui asmeniniai daiktai yra nešvarūs, šlapi ar įtariama, kad juose gali būti parazitų, ar jų yra, tokie daiktai atiduodami dezinfekuoti dezinfekcijos kameroje pagal ligoninėje nustatyta tvarką.
4.7.6. Vertingų daiktų (papuošalų, telefonų ir kitų elektronikos prietaisų, pinigų, asmens dokumentų) saugojimui taikoma tokia tvarka:
4.7.6.1. Pacientas turi teisę asmeninius daiktus atiduoti jį lydinčiam asmeniui.
4.7.6.2. Pacientas ar jo atstovas, norėdamas palikti saugoti vertingus daiktus, turi pasirašyti dviem egzemplioriais pildomą atskirą vertingų daiktų sąrašą, kurių vienas egzempliorius yra duodamas pacientui ar jo atstovui, o kitas dedamas į voką su vertingais daiktais. Ant užklijuoto voko yra užrašomas paciento vardas ir pavardė, dedamas skyriaus anspaudas ir, priimtų saugoti daiktų registre, įvedus duomenis, jis yra dedamas į Priėmimo - skubios pagalbos skyriaus seifą saugoti.
4.7.6.3. Jei pacientas yra nesąmoningas ar su kitais sąmonės sutrikimais ir nėra jį lydinčio įgalioto asmens, vertingus daiktus ir asmens dokumentus Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje, dalyvaujant gydytojui, bendros praktikos slaugytoja priima saugoti skyriaus seife (įdeda į voką, užklijuoja, antspauduoja skyriaus spaudu, užrašo ligonio vardą ir pavardę) ir įrašo priimtų saugoti daiktų registre.
4.7.6.4. Pacientui ar jo įstatyminiam atstovui ar įgaliotam asmeniui (pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) pareikalavus, vertingi daiktai grąžinami šia tvarka:
- dalyvaujant ne mažiau kaip 2 ligoninės darbuotojams (gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojoms) Priėmimo – skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja išima voką iš seifo ir atplėšia voką, sutikrina pagal registre įrašytą daiktų sąrašą. Pacientas ar jo atstovas pasirašo registre, įrašydamas „vertingų daiktų sąraše išvardintus daiktus“ „gavau“.
4.7.6.6. Pacientui išvykstant, bendrosios praktikos slaugytoja praneša skyriaus slaugytojos padėjėjai, kuri iš drabužių sandėlio pristato drabužius, nurodytus apraše, ir pacientas, arba jo įgaliotasis atstovas pasiima drabužius, kurie buvo palikti saugojimui ligoninėje ir pasirašo ligos istorijoje esančiame apraše. Atidavus daiktus antrasis aprašo egzempliorius sunaikinamas.
4.7.6.7. Ligoniui mirus, jo daiktai atiduodami jo artimiesiems ar įgaliotiesiems asmenims, pateikus asmens tapatumą įrodantį dokumentą pagal 4.7.6.6. ir 4.7.6.4. tvarką. Artimųjų ar įgaliotų asmenų neatsiimti daiktai yra saugomi sandėlyje ne ilgiau kaip pusę metų, o vėliau nurašomi ir sunaikinami bendrąja ligoninėje nustatyta tvarka.
4.7.6.8. Ligoninė neatsako už be priežiūros paliktus daiktus.
4.8. Stacionarizuojami pacientai Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje perrengiami ligoninės drabužiais ir avalyne, esant reikalui, nuprausiami ar kitaip paruošiami stacionarizavimui. Medicinos personalui leidus, pacientai persirengia asmeniniais drabužiais, persiauna asmenine avalyne, atitinkančiais ligoninėse naudojamus (baltiniais, pižama, chalatu, šlepetėmis). Drabužiai ir avalynė turi būti švarūs ir tvarkingi. Paciento dėvima avalynė – žemakulnė ir neslidi. Drabužiai keičiami ne rečiau kaip kas 7 dienas, užteršti biologiniais skysčiais – tuoj pat.
4.9. Stacionarizuojamą pacientą į skyrių palydi Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus darbuotojas arba skyriaus, į kurį jis stacionarizuojamas, darbuotojas, stacionarizuojamam pacientui rekomenduojama turėti asmens higienos priemones – dantų šepetėlį, pastą, šukas ir kt.
4.10. Pacientas, kuriam Ligoninėje teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, įtraukiamas į būsimų sveikatos priežiūros specialistų ( gydytojų, slaugytojų) mokymo procesą.
4.11. Atvykimo dieną pacientui maitinimui skiriama vakarienė ( pusryčiai ir pietūs neteikiami).