Pacientų teisės ir pareigos

IŠRAŠAS
iš Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
Vidaus tvarkos taisyklių,
patvirtintų 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr.V-83


7.    PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Pacientas turi šias  teises:
7.1.1. Teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.
7.1.2. Pasirinkti  gydytoją šių vidaus tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.
7.1.3. Teisę gauti informaciją apie įstaigose teikiamas paslaugas.
7.1.4. Teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose ir teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Ši teisė įgyvendinama šių vidaus tvarkos taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka.
7.1.5. Teisę rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas (jei įstaigoje yra galimybė) ir atsisakyti gydymo.
7.1.6. Turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. Ši teisė įgyvendinama šių vidaus tvarkos taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.
7.1.7. Teisę nežinoti. Įstaiga neturi teisės teikti informacijos pacientui apie jo sveikatos būklę,  ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę prieš  paciento valią. Paciento valia turi būti patvirtinta paciento parašu paciento medicinos dokumentuose. Teisė nežinoti netaikoma, kai, informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių negalima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo  atstovui ar kitiems asmenims.
7.1.8. Teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę, jeigu įstaigoje dirba daugiau nei vienas tos pačios profesinės kvalifikacijos specialistas.
7.1.9. Teisę atsisakyti dalyvauti mokymo procese ir biomedicininiuose tyrimuose.
7.1.10. Teisę skųstis. Ši teisė įgyvendinama vidaus tvarkos taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka.
7.1.11. Teisę į žalos atlyginimą. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.
7.2. Pacientas turi šias pareigas:
7.2.1. suteikti gydytojui pilną informaciją apie savo sveikatos būklę (buvusius ir esamus susirgimus, atliktas operacijas), alergines reakcijas, vartotus ir vartojamus vaistus, genetinį paveldimumą ir kitas pacientui žinomas aplinkybes, galinčias turėti įtakos teikiamai asmens sveikatos priežiūrai;
7.2.2. negalint atvykti sutartu laiku, nedelsiant pranešti apie tai telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis;
7.2.3. rūpintis savo sveikata, geranoriškai ir sąžiningai vykdyti gydytojo nurodymus ir  paskyrimus arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo;
7.2.4. laiku ir pilnai sumokėti už konsultacijas ir gydymą pagal tuo metu galiojančius įstatymus (jei suteiktos mokamos paslaugos);
7.2.5. negadinti įstaigos inventoriaus, kitų vertybių, rūpestingai su jais elgtis;
7.2.6. laikytis nustatytų įstaigos tvarkos taisyklių, vykdyti gydytojo ar slaugos personalo nurodymus;
7.2.7. vaikščioti tik toje įstaigos teritorijoje, kurią įstaigos administracija paskyrė pacientams pasivaikščioti;
7.2.8. jei leidžia sveikatos būklė, savarankiškai tvarkyti savo lovą ir spintelę.
7.3. Stacionare besigydantiems pacientams draudžiama:
7.3.1. be medicinos personalo žinios išeiti iš įstaigos teritorijos;
7.3.2. rūkyti, išskyrus tam skirtose vietose;
7.3.3. žaisti azartinius žaidimus;
7.3.4. laikyti ir gerti alkoholinius gėrimus;
7.3.5. laikyti maisto produktus ant spintelių, palangių;
7.3.6. naudotis radijo aparatais, televizoriais, jeigu tam prieštarauja kiti palatoje esantys pacientai;
7.3.7. gulėti lovose, apsirengus viršutiniais drabužiais;
7.3.8. triukšmauti.
7.4. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.