Pacientų teisės ir pareigos

IŠRAŠAS
iš Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
Vidaus tvarkos taisyklių,
patvirtintų 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr.V-87

6. PACIENTŲ TEISĖS ĮSTAIGOJE

6.1. Kiekvienam pacientui turi būti suteiktos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos.
6.2. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas bei gerbiamas.
6.3. Paciento teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.
6.4. Pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai.
6.5. Pacientams turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.
6.6. Pacientas turi būti informuotas apie jį gydančio gydytojo ir slaugos darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją.
6.7. Pacientas turi teisę rinktis jam paslaugas teiksiantį sveikatos priežiūros specialistą (pagal galimybes), jei tai nepažeidžia kitų pacientų teisių ar ligoninės darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų bei darbuotojo teisių.
6.8. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.
6.9. Pacientas turi būti informuojamas apie Ligoninės vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu šioje įstaigoje.
6.10. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.
6.11. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.
6.12. Informacija pacientui turi būti pateikta jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo.
6.13. Informacija pacientui neturi būti pateikta prieš jo valią. Atsisakymą gauti informaciją apie savo sveikatą pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.
6.14. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.
6.15. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip.
6.16. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų asmenų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas pagrindžia paciento medicinos dokumentuose.
6.17. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu.
6.18. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.
6.19. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui arba šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas.
6.20. Pacientas turi teisę kreiptis į Ligoninės administraciją visais iškilusiais ginčytinais klausimais.
6.21. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.
6.22. Pacientas turi kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
6.23. Visa būtina informacija pacientui suteikiama (prieinama) jo buvimo ligoninėje ar lankymosi joje metu.
6.24. Bendra informacija pacientams skelbiama Ligoninės informacijos lentose, internetinėje svetainėje, teikiama registratūroje ir Ligoninės skyriuose.

7. PACIENTŲ PAREIGOS ĮSTAIGOJE

7.1. Pacientas negali reikalauti privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.
7.2. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Ligoninės nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
7.3. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti registratūros telefonu 85 216 19 52 ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.
7.4. Pacientai, norėdami , kad jiems būtų suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
7.5. Pacientas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
7.6. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.
7.7. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
7.8. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.
7.9. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.
7.10. Pacientas privalo laikytis nurodyto ir sutarto paskirtų procedūrų, konsultacijų bei gydytojų priėmimo laiko.
7.11. Be reikalo nevaikščioti koridoriais, netrukdyti darbui kabinetuose.
7.12.Bendradarbiauti su sveikatos priežiūros paslaugas paskyrusiu ar teikiančiu sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir rekomendacijas arba raštu atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų.
7.13. Laiku sumokėti už mokamas paslaugas (tyrimus, konsultacijas, gydymą ir kt.) pagal tuo metu galiojančius įkainius, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro ir Ligoninės direktoriaus įsakymų nustatyta tvarka.
7.14. Laikytis nustatyto ligoninės skyriuje dienos režimo, vykdyti gydytojo, slaugos personalo ir kitų darbuotojų teikiamus nurodymus.
7.15. Laikytis asmens higienos reikalavimų.
7.16. Pacientas, prieš naudojimąsi vonia/dušu bei prieš išeinant iš skyriaus, privalo informuoti slaugos specialistą.
7.17. Vaikščioti pacientai gali tik toje Ligoninės teritorijos dalyje, kuri yra skirta pacientams pasivaikščioti.
7.18. Jeigu leidžia sveikatos būklė, savarankiškai tvarkyti savo lovą ir spintelę.
7.19. Pacientai spintelėje gali laikyti tik negendančius maisto produktus, vandenį ir gaiviuosius gėrimus. Greitai gendančius maisto produktus pacientas privalo laikyti šaldytuve pagal nustatytą tvarką.
7.20. Tinkamai elgtis su Ligoninės įrengimais ir inventoriumi, tausoti Ligoninės turtą.
7.21. Pacientas privalo laikytis priešgaisrinės ir elektros saugos taisyklių, atsargiai elgtis savo ir aplinkinių atžvilgiu (pvz. nesėdėti ant palangės, nepersisverti per langą ir pan.).
7.22. Ligoninėje besigydantiems pacientams draudžiama:
        savavališkai lankytis kituose Ligoninės skyriuose;
        žaisti azartinius žaidimus;
        laikyti ir vartoti alkoholinius gėrimus ,tabako gaminius;
        laikyti ir vartoti narkotines ir psichotropines bei kitas psichiką veikiančias medžiagas, jei gydytojas nepaskyrė;
        laikyti maisto produktus ne tam skirtose vietose (pvz. ant spintelių, palangių ir kt.);
        naudotis radijo aparatais, kitokiais grotuvais ir televizoriais, jeigu tam prieštarauja kiti palatos pacientai;
        palikti be priežiūros įjungtus elektros prietaisus;
        gulėti lovose apsirengus viršutinius drabužius, su avalyne, galvos apdangalu;
        naudotis kitomis lovomis, jų patalyne;
        turėti su savimi ginklą (pvz. šaunamąjį arba šaltąjį ir kt.).
7.23. Pacientų artimieji ir kiti lankytojai privalo:
        paltus ( apsiaustus, striukes) nusirengti ir palikti rūbinėje;
        nenešti pacientams draudžiamų, nerekomenduojamų maisto produktų, alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, narkotinių, psichotropinių ir kitų draudžiamų medžiagų;
        lankydami pacientus laikytis personalo nurodymų, netriukšmauti, netrukdyti personalo ir kitų pacientų, palaikyti tvarką ir švarą;
        leidus gydytojui ,pasilikti slaugyti sunkios būklės pacientą, netrukdant personalui .
7.24. Ligoninėje (teritorijoje ir patalpose) draudžiama:
        be leidimo važinėti bet kokiomis transporto priemonėmis;
        ligoninės patalpose ir teritorijoje be leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas ir personalą, pacientus ar kitaip pažeisti jų privatumą;
        įsivesti (įsinešti) naminius gyvūnus;
        trikdyti viešąją rimtį ir tvarką;
        vartoti alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius.
7.25. Pacientai ir jų lankytojai už ligoninei ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.