Pacientams apie korupciją

Gerbiami pacientai,

Mūsų ligoninė aktyviai įgyvendina korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2016−2019 m. programoje numatytas priemones, kurių tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos sveikatos sistemoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę sveikatos sistemos įstaigų bei jų darbuotojų veiklą.
Pastebėjus korupcijos apraiškas VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninėje galima kreiptis:

1. Į įstaigos atsakingus asmenis telefonu (8 5) 216 1842 arba elektroniniu paštu rastine@mmligonine.lt
2. Į direktoriaus pavaduotoją infrastruktūrai ir plėtrai Sandrą Matulienę el. paštu sandra.matuliene@mmligonine.lt, Administracinis korp. III aukštas 351 kab. tel. (8 686) 52199
3. Į Sveikatos apsaugos ministerijos atsakingus asmenis telefonu 8 800 66004 arba el. paštu korupcija@sam.lt
4. Į STT tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, faksu 8 706 63307, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

Korupcija – asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.
Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: kyšininkavimą (225 str.), prekybą poveikiu (226 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.), tarnybos pareigų neatlikimą (229 str.).

Ligoninės administracija, asmeniui pageidaujant, užtikrina jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą ir atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ir melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė. 
 

Ligoninės direktorius           Rimvydas Turčinskas

 

Informacija norintiems skirti paramą:
Paramos skyrimas pagal LR labdaros ir paramos įstatymą
Gavėjas: Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė
Įmonės kodas 124245856
Sąskaitos numeris LT41 7044 0600 0097 4889VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės korupcijos prevencijos programa ir korupcijos prevencijos priemonių planas 2016-2019 metams

Ataskaita apie ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą:
1. Ligoninės darbuotojai supažindinti su galiojančiais teisės aktais ir ligoninės Korupcijos prevencijos programa.
2. Korupcijos prevencijos programa ir priemonės skelbiamos ligoninės internetiniame puslapyje: http://www.mmligonine.lt.
3. Ligoninės darbuotojų elgesio taisyklės skelbiamos ligoninės internetiniame puslapyje: http://www.mmligonine.lt.
4. Atitinkamo gydytojo specialisto ir bendrosios praktikos slaugytojo bei padėjėjo medicinos normos skelbiamos ligoninės skyriuose.
5. Informacija apie visas medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas skelbiama skyriuose.
6. Informacija apie mokamas ir nemokamas paslaugas skelbiama interneto svetainėje ir ligoninės skyriuose.
7. Medicinos personalas nuolat dalyvauja antikorupciniuose mokymuose.
8. Ligoninėje sukurta antikorupcinė aplinka.
9. Vykdomi konsoliduoti vaistinių preparatų pirkimai.
10. Ant darbuotojų kabinetų durų yra korupcijos prevencijos lipdukai.
11. Privaloma informacija pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. V-1433 “Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programos patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2018-02-27) skelbiama skyrių stenduose.
12. Privaloma informacija pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. V-1433 “Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015-2019 metų programos patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2018-02-27) skelbiama internetiniame įstaigos puslapyje.
13. Pacientams teikiama informacija apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis kainas internetiniame įstaigos puslapyje.

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio veiksmus numatyta Baudžiamojo kodekso 225 straipsnyje "Kyšininkavimas" bei 227 straipsnyje "Papirkimas".

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės elgesio kodeksas

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

 

STT socialinės reklamos vaizdo klipai:

Savo atsiliepimus, komentarus, informaciją apie ASPĮ veiklos trūkumus, apie galimas korupcinio pobūdžio veikas ar įtarimus galite palikti čia.