Korupcijos prevencijos priemonių planas

Gerbiami pacientai,

Mūsų ligoninė aktyviai įgyvendina korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2016−2019 m. programoje numatytas priemones, kurių tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos sveikatos sistemoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę sveikatos sistemos įstaigų bei jų darbuotojų veiklą.
Pastebėjus korupcijos apraiškas VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninėje galima kreiptis:

1. Į įstaigos atsakingus asmenis telefonu (8 5) 216 1956 arba elektroniniu paštu rastine@mmligonine.lt
2. Į Sveikatos apsaugos ministerijos atsakingus asmenis telefonu 8 800 66004
3. Į STT tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, faksu 8 706 63307, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

Ligoninės administracija, asmeniui pageidaujant, užtikrina jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą ir atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ir melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė. 
 

Ligoninės direktorius           Justinas Augustinavičius
VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės korupcijos prevencijos programa ir korupcijos prevencijos priemonių planas 2016-2019 metams

Ataskaita apie ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą:
Informacija apie korupcijos prevencijos programą ir priemonių planą prieinama visiems ligoninės darbuotojams - šie dokumentai patalpinti elektroninėje laikmenoje ligoninės tinklapyje ir ligoninės vidiniame tinkle prie integruotos vadybos sistemos (IVS) dokumentų, kurie peržiūrimi ir tobulinami ne rečiau kaip kartą metuose. Dokumentuose apibrėžta darbuotojų atsakomybė teikiant kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Integruota vadybos sistema (kokybė, aplinkosauga, darbuotojų sauga ir sveikata) sertifikuota 2013m. pabaigoje. Galima korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatoma atliekant pacientų apklausas. Apklausų duomenimis korupcijos pasireiškimo tikimybė 2012 m. sudarė 2,5%, 2013 m. - 7,3%, o 2014 m. - 1,3%. Duomenys svarstomi IVS vadovybinės vertinamosios analizės posėdžiuose ir numatomos priemonės veiklai gerinti.

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio veiksmus numatyta Baudžiamojo kodekso 225 straipsnyje "Kyšininkavimas" bei 227 straipsnyje "Papirkimas".

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti


STT socialinės reklamos vaizdo klipai:

Praneškite STT