Dažniausiai užduodami klausimai / Informacija pacientams

 • Titulinis
 • Dažniausiai užduodami klausimai
Darbo laikas
Stacionaras dirba visą parą 7 dienas per savaitę.
Raštinės darbo laikas: I-IV 7.30 – 16.30, V 7.30 – 15.15, pietų pertrauka 12.00 – 12.45.
Pagrindinio įėjimo durys užrakinamos 20.00 val., atrakinamos 6.00 val.
Kreipimosi į ligoninę tvarka

IŠRAŠAS
iš Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
Vidaus tvarkos taisyklių,
patvirtintų 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr.V-87

3. AMBULATORINIŲ KONSULTACIJŲ TVARKA

3.1. Gydytojų specialistų ambulatorinės konsultacijos teikiamos Priėmimo - skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyriaus ambulatorinių konsultacijų poskyryje (toliau – AK poskyris).
3.2. Ligoninėje teikiamos šių gydytojų specialistų antrinio lygio ambulatorinės konsultacijos: vidaus ligų, kardiologo, neurologo, gastorenterologo, endoskopuotojo, echoskopuotojo, fizinės medicinos ir reabilitacijos, radiologo.
3.3. Registruotis paslaugoms galima:
        ligoninės internetiniame puslapyje www.mmligonine.lt;
        https://ipr.esveikata.lt/
        AK poskyryje atvykus arba telefonu 85 216 19 52 .

3.4. Atvykęs nurodytu laiku pacientas AK poskyrio registratūroje pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir siuntimą konsultacijai.
3.5. Atlikus konsultaciją, pacientui pateikiamas išrašas iš medicinos dokumentų (f 027/a).
3.6. Pacientui registracijos metu suteikiama informacija apie dirbančius sveikatos priežiūros specialistus, jų darbo grafiką, teikiamų paslaugų rūšis ir kainas.
3.7. Kai pacientas užsiregistruoja atvykęs į ambulatorinių konsultacijų poskyrį, jam išduodama apsilankymo kortelė, kurioje nurodomas konsultacijos data, laikas ir gydytojas.
3.8. Už pacientų registraciją ir informacijos jiems suteikimą atsakingas ambulatorinių konsultacijų poskyrio bendrosios praktikos slaugytojas ir vyr. slaugos administratorius.
3.9. Atvykdamas paskirtu laiku, pacientas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4. PACIENTŲ PRIĖMIMO Į LIGONINĘ TVARKA

4.1. Ligoninė teikia stacionarines ir ambulatorines, būtinąsias ir planines, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF), kitų finansavimo šaltinių bei mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
4.2. Pacientai visą parą priimami Ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyriuje ( toliau - Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje), kuriame visą parą pagal grafiką budi vidaus ligų gydytojas arba medicinos gydytojas. Kiti Ligoninėje budintys gydytojai specialistai ( gydytojas neurologas) į Priėmimo – skubios pagalbos skyrių iškviečiami.
4.3. Atvykęs pacientas Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus registratūros darbuotojui turi pateikti vieną iš dokumentų:
4.3.1. Lietuvos Respublikos pasą ar kitą jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atvykę su siuntimu - Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a, toliau – siuntimas).
4.3.2.Asmenys, apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES šalys), savo draustumui įrodyti pateikia Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau – ESDK), ESDK pakeičiantį sertifikatą arba struktūrizuotą elektroninį dokumentą (toliau – SED) S045, kurie įrodo jo teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas ir būtinus kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones (toliau – MPP);
4.3.3. Dokumentą DA1 (arba E123 formos pažymą, arba SED DA002), kuris suteikia teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, būtinus kompensuojamuosius vaistus ir MPP dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar paūmėjus profesinei ligai;
4.3.4. Dokumentą S2 (arba E112 formos pažymą, arba SED S010), kuris suteikia teisę gauti šiame dokumente nurodytas planines kompensuojamąsias paslaugas ir kompensuojamuosius vaistus bei MPP;
4.3.5. Dokumentą S3 (arba SED S008), kuris suteikia teisę tęsti Lietuvoje pradėtą gydymą, kurio išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis.
4.4. Būtinosios pagalbos atvejais siuntimas neprivalomas.
4.5. Nedrausti asmenys ar asmenys be siuntimo, kreipęsi ne dėl būtinosios pagalbos, už gydytojo konsultaciją turi sumokėti ligoninės direktoriaus patvirtintame mokamų paslaugų kainyne nustatyto dydžio mokestį. Prieš teikiant mokamas paslaugas, pacientas pasirašo ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtintą mokamų paslaugų teikimo lapą.
4.6. Planine tvarka hospitalizuojami pacientai privalo turėti šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą. Pacientai planine tvarka hospitalizuojami į stacionaro skyrius ligoninės direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.
4.7. Viršutinius drabužius, avalynę, pacientai gali atiduoti saugoti į ligoninės sandėlį, arba perduoti juos lydinčiam asmeniui.
4.7.1. Jei pacientas nori palikti saugojimui asmeninius daiktus, jis juos perduoda Priėmimo - skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyriaus slaugytojos padėjėjai, pasirašydamas pacientui ar jo įgaliotam atstovui atiduodamų daiktų apraše (2 egzemplioriai), kurio vienas klijuojamas ligos istorijos paskutiniame lape, o kitas prisegamas prie asmeninių daiktų.
4.7.2. Hospitalizuojant pacientą, kuris negali išreikšti savo valios pats (be sąmonės, sąmonė prislopinta, neadekvačiai vertina situaciją ir kt.) ir nesant lydinčio įgalioto asmens, asmeniniai rūbai ir batai yra perduodami bendrosios praktikos slaugytojai, kuri daiktų apraše skiltyje „Daiktus atidaviau saugoti“ įrašo „Pacientas be sąmonės ar su prislopinta“, taip pat savo vardą ir pavardę ar spaudą ir pasirašęs atiduoda saugojimui.
4.7.3. Paciento asmeniniai daiktai, paliekami saugojimui, dedami į polietileninį maišą su atiduodamų daiktų aprašo antruoju egzemplioriumi ir talpinami Priėmimo - skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyriuje tam skirtoje spintoje.
4.7.4. Paciento pageidavimu jo asmeniniai daiktai gali būti atiduoti jį lydinčiajam asmeniui.
Tais atvejais ligos istorijos grafoje „ypatingi atžymėjimai“ budinčioji bendrosios praktikos slaugytoja deda spaudą „Asmeninių daiktų saugojimui nepalieku“ įrašo paciento vardą, pavardę, datą ir pacientas pasirašo.
4.7.5. Jei paciento drabužiai ar kiti paliekami saugojimui asmeniniai daiktai yra nešvarūs, šlapi ar įtariama, kad juose gali būti parazitų, ar jų yra, tokie daiktai atiduodami dezinfekuoti dezinfekcijos kameroje pagal ligoninėje nustatyta tvarką.
4.7.6. Vertingų daiktų (papuošalų, telefonų ir kitų elektronikos prietaisų, pinigų, asmens dokumentų) saugojimui taikoma tokia tvarka:
4.7.6.1. Pacientas turi teisę asmeninius daiktus atiduoti jį lydinčiam asmeniui.
4.7.6.2. Pacientas ar jo atstovas, norėdamas palikti saugoti vertingus daiktus, turi pasirašyti dviem egzemplioriais pildomą atskirą vertingų daiktų sąrašą, kurių vienas egzempliorius yra duodamas pacientui ar jo atstovui, o kitas dedamas į voką su vertingais daiktais. Ant užklijuoto voko yra užrašomas paciento vardas ir pavardė, dedamas skyriaus anspaudas ir, priimtų saugoti daiktų registre, įvedus duomenis, jis yra dedamas į Priėmimo - skubios pagalbos skyriaus seifą saugoti.
4.7.6.3. Jei pacientas yra nesąmoningas ar su kitais sąmonės sutrikimais ir nėra jį lydinčio įgalioto asmens, vertingus daiktus ir asmens dokumentus Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje, dalyvaujant gydytojui, bendros praktikos slaugytoja priima saugoti skyriaus seife (įdeda į voką, užklijuoja, antspauduoja skyriaus spaudu, užrašo ligonio vardą ir pavardę) ir įrašo priimtų saugoti daiktų registre.
4.7.6.4. Pacientui ar jo įstatyminiam atstovui ar įgaliotam asmeniui (pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) pareikalavus, vertingi daiktai grąžinami šia tvarka:
- dalyvaujant ne mažiau kaip 2 ligoninės darbuotojams (gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojoms) Priėmimo – skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja išima voką iš seifo ir atplėšia voką, sutikrina pagal registre įrašytą daiktų sąrašą. Pacientas ar jo atstovas pasirašo registre, įrašydamas „vertingų daiktų sąraše išvardintus daiktus“ „gavau“.
4.7.6.6. Pacientui išvykstant, bendrosios praktikos slaugytoja praneša skyriaus slaugytojos padėjėjai, kuri iš drabužių sandėlio pristato drabužius, nurodytus apraše, ir pacientas, arba jo įgaliotasis atstovas pasiima drabužius, kurie buvo palikti saugojimui ligoninėje ir pasirašo ligos istorijoje esančiame apraše. Atidavus daiktus antrasis aprašo egzempliorius sunaikinamas.
4.7.6.7. Ligoniui mirus, jo daiktai atiduodami jo artimiesiems ar įgaliotiesiems asmenims, pateikus asmens tapatumą įrodantį dokumentą pagal 4.7.6.6. ir 4.7.6.4. tvarką. Artimųjų ar įgaliotų asmenų neatsiimti daiktai yra saugomi sandėlyje ne ilgiau kaip pusę metų, o vėliau nurašomi ir sunaikinami bendrąja ligoninėje nustatyta tvarka.
4.7.6.8. Ligoninė neatsako už be priežiūros paliktus daiktus.
4.8. Stacionarizuojami pacientai Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje perrengiami ligoninės drabužiais ir avalyne, esant reikalui, nuprausiami ar kitaip paruošiami stacionarizavimui. Medicinos personalui leidus, pacientai persirengia asmeniniais drabužiais, persiauna asmenine avalyne, atitinkančiais ligoninėse naudojamus (baltiniais, pižama, chalatu, šlepetėmis). Drabužiai ir avalynė turi būti švarūs ir tvarkingi. Paciento dėvima avalynė – žemakulnė ir neslidi. Drabužiai keičiami ne rečiau kaip kas 7 dienas, užteršti biologiniais skysčiais – tuoj pat.
4.9. Stacionarizuojamą pacientą į skyrių palydi Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus darbuotojas arba skyriaus, į kurį jis stacionarizuojamas, darbuotojas, stacionarizuojamam pacientui rekomenduojama turėti asmens higienos priemones – dantų šepetėlį, pastą, šukas ir kt.
4.10. Pacientas, kuriam Ligoninėje teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, įtraukiamas į būsimų sveikatos priežiūros specialistų ( gydytojų, slaugytojų) mokymo procesą.
4.11. Atvykimo dieną pacientui maitinimui skiriama vakarienė ( pusryčiai ir pietūs neteikiami).

Registruojantis ambulatorinei gydytojo specialisto konsultacijai reikia turėti
 • gydytojo siuntimą ( forma 027/a arba elektroninį E027);
 • asmens tapatybę liudijantį dokumentą ( pasą arba asmens tapatybės kortelę).
Būtinoji pagalba
Būtinosios pagalbos apimtį ir kategorijas nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 aktualia redakcija.
Būtinoji pagalba teikiama nemokamai:
 • visiems nuolatiniams šalies gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą;
 • laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsieniečiams;
 • ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus jų draustumą patvirtinančius dokumentus galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymų, arba kitą galiojančią sveikatos draudimo sutartį;
 • užsieniečiams, ne ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus galiojančią sveikatos draudimo sutartį.
Kreipiantis į ligoninę ne dėl būtinosios pagalbos, privaloma pateikti šeimos gydytojo ar kito gydytojo specialisto siuntimą. Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutekimo asmuo turi kreiptis į pirminės sveikatos priežiūros centrą ar polikliniką, prie kurios yra prisirašęs, o poliklinikos nedarbo metu – į tą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, su kuria poliklinika yra sudariusi sutartį dėl paslaugų teikimo poliklinikos nedarbo metu.
Kas apmoka už paslaugas?
 • Socialiai draustiems pacientams asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Daugiau informacijos https://ligoniukasa.lrv.lt
 • Būtinoji pagalba teikiama visiems LR ir ES piliečiams nemokamai.
 • Asmenys, kurie nėra socialiai drausti ir kurie kreipėsi ne dėl būtinosios pagalbos, už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas susimoka patys pagal ligoninėje patvirtintus įkainius.
 • Asmenys, kurie kreipėsi be gydytojo siuntimo ne dėl būtinosios pagalbos, už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas susimoka patys pagal ligoninėje patvirtintus įkainius.
Ką pasiimti atvykstant planinei hospitalizacijai?

Su savimi turėkite:

 • gydytojo siuntimą hospitalizacijai;
 • asmens dokumentus: pasą arba kitą asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
 • asmens higienos reikmenis (dantų šepetukas, dantų pasta, šukos, muilas ir kt.).
 • ligoninėje pacientai,jei pageidauja, gali dėvėti asmeninius drabužius (naktinius marškinius, pižamas, chalatus ir kt.) ir avalynę. Drabužiai turi būti švarūs ir tvarkingi, iš natūralaus pluošto, nesintetiniai, avalynė (šlepetės ) – guminė ar odinė (ne medžiaginė ir ne kailinė).

Nerekomenduojama imti:

 • brangių daiktų, papuošalų , grynųjų pinigų didelės sumos, kitų vertingų daiktų.

Draudžiami daiktai:

 • neleidžiama pacientams palatose turėti savo elektros prietaisų.

Už su savimi į ligoninę pasiimtus brangius daiktus, papuošalus, pinigus it kitus vertingus daiktus ligoninės administracija neatsako.

Pacientas turi atvykti tiksliai paskirtą datą ir valandą.

Pacientų teisės ir pareigos
IŠRAŠAS
iš Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės
Vidaus tvarkos taisyklių,
patvirtintų 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr.V-87

6. PACIENTŲ TEISĖS ĮSTAIGOJE

6.1. Kiekvienam pacientui turi būti suteiktos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos.
6.2. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas bei gerbiamas.
6.3. Paciento teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.
6.4. Pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai.
6.5. Pacientams turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.
6.6. Pacientas turi būti informuotas apie jį gydančio gydytojo ir slaugos darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją.
6.7. Pacientas turi teisę rinktis jam paslaugas teiksiantį sveikatos priežiūros specialistą (pagal galimybes), jei tai nepažeidžia kitų pacientų teisių ar ligoninės darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų bei darbuotojo teisių.
6.8. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.
6.9. Pacientas turi būti informuojamas apie Ligoninės vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu šioje įstaigoje.
6.10. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.
6.11. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.
6.12. Informacija pacientui turi būti pateikta jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo.
6.13. Informacija pacientui neturi būti pateikta prieš jo valią. Atsisakymą gauti informaciją apie savo sveikatą pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.
6.14. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.
6.15. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip.
6.16. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų asmenų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas pagrindžia paciento medicinos dokumentuose.
6.17. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu.
6.18. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.
6.19. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui arba šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas.
6.20. Pacientas turi teisę kreiptis į Ligoninės administraciją visais iškilusiais ginčytinais klausimais.
6.21. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.
6.22. Pacientas turi kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
6.23. Visa būtina informacija pacientui suteikiama (prieinama) jo buvimo ligoninėje ar lankymosi joje metu.
6.24. Bendra informacija pacientams skelbiama Ligoninės informacijos lentose, internetinėje svetainėje, teikiama registratūroje ir Ligoninės skyriuose.

7. PACIENTŲ PAREIGOS ĮSTAIGOJE

7.1. Pacientas negali reikalauti privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.
7.2. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Ligoninės nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
7.3. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti registratūros telefonu 85 216 19 52 ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.
7.4. Pacientai, norėdami , kad jiems būtų suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
7.5. Pacientas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
7.6. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.
7.7. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
7.8. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.
7.9. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.
7.10. Pacientas privalo laikytis nurodyto ir sutarto paskirtų procedūrų, konsultacijų bei gydytojų priėmimo laiko.
7.11. Be reikalo nevaikščioti koridoriais, netrukdyti darbui kabinetuose.
7.12.Bendradarbiauti su sveikatos priežiūros paslaugas paskyrusiu ar teikiančiu sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir rekomendacijas arba raštu atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų.
7.13. Laiku sumokėti už mokamas paslaugas (tyrimus, konsultacijas, gydymą ir kt.) pagal tuo metu galiojančius įkainius, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro ir Ligoninės direktoriaus įsakymų nustatyta tvarka.
7.14. Laikytis nustatyto ligoninės skyriuje dienos režimo, vykdyti gydytojo, slaugos personalo ir kitų darbuotojų teikiamus nurodymus.
7.15. Laikytis asmens higienos reikalavimų.
7.16. Pacientas, prieš naudojimąsi vonia/dušu bei prieš išeinant iš skyriaus, privalo informuoti slaugos specialistą.
7.17. Vaikščioti pacientai gali tik toje Ligoninės teritorijos dalyje, kuri yra skirta pacientams pasivaikščioti.
7.18. Jeigu leidžia sveikatos būklė, savarankiškai tvarkyti savo lovą ir spintelę.
7.19. Pacientai spintelėje gali laikyti tik negendančius maisto produktus, vandenį ir gaiviuosius gėrimus. Greitai gendančius maisto produktus pacientas privalo laikyti šaldytuve pagal nustatytą tvarką.
7.20. Tinkamai elgtis su Ligoninės įrengimais ir inventoriumi, tausoti Ligoninės turtą.
7.21. Pacientas privalo laikytis priešgaisrinės ir elektros saugos taisyklių, atsargiai elgtis savo ir aplinkinių atžvilgiu (pvz. nesėdėti ant palangės, nepersisverti per langą ir pan.).
7.22. Ligoninėje besigydantiems pacientams draudžiama:
        savavališkai lankytis kituose Ligoninės skyriuose;
        žaisti azartinius žaidimus;
        laikyti ir vartoti alkoholinius gėrimus ,tabako gaminius;
        laikyti ir vartoti narkotines ir psichotropines bei kitas psichiką veikiančias medžiagas, jei gydytojas nepaskyrė;
        laikyti maisto produktus ne tam skirtose vietose (pvz. ant spintelių, palangių ir kt.);
        naudotis radijo aparatais, kitokiais grotuvais ir televizoriais, jeigu tam prieštarauja kiti palatos pacientai;
        palikti be priežiūros įjungtus elektros prietaisus;
        gulėti lovose apsirengus viršutinius drabužius, su avalyne, galvos apdangalu;
        naudotis kitomis lovomis, jų patalyne;
        turėti su savimi ginklą (pvz. šaunamąjį arba šaltąjį ir kt.).
7.23. Pacientų artimieji ir kiti lankytojai privalo:
        paltus ( apsiaustus, striukes) nusirengti ir palikti rūbinėje;
        nenešti pacientams draudžiamų, nerekomenduojamų maisto produktų, alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, narkotinių, psichotropinių ir kitų draudžiamų medžiagų;
        lankydami pacientus laikytis personalo nurodymų, netriukšmauti, netrukdyti personalo ir kitų pacientų, palaikyti tvarką ir švarą;
        leidus gydytojui ,pasilikti slaugyti sunkios būklės pacientą, netrukdant personalui .
7.24. Ligoninėje (teritorijoje ir patalpose) draudžiama:
        be leidimo važinėti bet kokiomis transporto priemonėmis;
        ligoninės patalpose ir teritorijoje be leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas ir personalą, pacientus ar kitaip pažeisti jų privatumą;
        įsivesti (įsinešti) naminius gyvūnus;
        trikdyti viešąją rimtį ir tvarką;
        vartoti alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius.
7.25. Pacientai ir jų lankytojai už ligoninei ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Informacijos teikimo tvarka

Informacija iš 2019 birželio 13 d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr.
V-87 patvirtintų Vidaus tvarkos taisyklių.

1. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE PACIENTO BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA
11.1. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
11.2. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus.
11.3. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
11.4. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu.
11.5. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą, taip pat sveikatos priežiūros įstaigos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą. Konfidenciali
informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus. Tokią informaciją, kreipiantis raštu, suteikia Ligoninės administracija.
11.6. Informacija telefonu, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, apie pacientą neteikiama.
11.7. Vadovaujantis Paciento valios pareiškimu, teikiant stacionarines / ambulatorines paslaugas (toliau – pareiškimas), informacija apie paciento būklę teikiama jam pačiam ir/ar pareiškime nurodytiems asmenims.
11.8. Informacija suteikiama pacientui ir/ar pareiškime nurodytiems asmenims suprantama forma apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, galimus gydymo būdus ir rezultatus, gydymo prognozę, apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo.
11.9. Informaciją apie besigydančių pacientų būklę gali suteikti gydantys gydytojai, skyrių vedėjai, budintys gydytojai.
2. RAŠYTINĖS INFORMACIJOS PACIENTAMS TEIKIMO TVARKA
12.1. Asmenys, teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją apie pacientą (medicinos dokumentų kopijas), pateikia raštišką prašymą ir atitinkamą – raštišką paciento sutikimą įstaigai. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas.
12.2. Pacientas, sveikatos priežiūros įstaigai teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo (nuorašų gavimo), privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
12.3. Rašytinės informacijos (nuorašų) teikimo paslauga yra mokama. Rašytinės informacijos teikimo paslauga bus pradedama teikti tik gavus išankstinį jų apmokėjimą nepriklausomai nuo to, kas sumokėjo.
12.4. Tuo atveju, kai Ligoninė neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos ir grąžina asmeniui įmoką už paslaugą.
12.5. Rašytinė informacija (diagnozės ir gydymo aprašymai) apie jau išvykusį iš gydymo įstaigos pacientą pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo medicinos duomenų gavimo Ligoninėje (pavyzdžiui, patologoanatominio ar histologinio tyrimo atsakymo gavimo datos).
12.6. Teisės aktų reikalavimus atitinkantį raštišką prašymą su aukščiau nurodytais priedais pareiškėjas gali siųsti Ligoninei paštu arba pateikti asmeniškai į Ligoninės raštinę darbo dienomis darbo metu.
Skundai ir pasiūlymai
Aktuali informacija pacientui ar jo artimajam iš ligoninėje patvirtintos
procedūros „Skundų ir pareiškimų valdymas“
„5.2. Skundo / pareiškimo pateikimas
5.2.1. Pacientas ar jo atstovas (toliau – Pareiškėjas) turi teisę pateikti ligoninei skundą / pareiškimą dėl, jo manymu, pažeistų jo teisių ar netinkamai suteiktų paslaugų, ne vėliau kaip per 1 metus nuo dienos, kai sužinojo, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos.
5.2.2. Skundas / pareiškimas gali būti pateiktas raštu (tiesiogiai ir netiesiogiai) ar žodžiu (tiesiogiai).
5.2.3. Raštiškas skundas / pareiškimas gali būti pateikiamas tiesiogiai, atvykus į ligoninės raštinę (jos darbo valandomis) ar skyriaus, kuriame gydomas / gydytas pacientas, SV (jo darbo valandomis), taip pat ligoninės DPM, LVSA, DPIP ar tiesiogiai DR jų priėmimo valandomis arba netiesioginiai (registruotu laišku ar elektroniniu paštu adresu rastine@mmligonine.lt), užtikrinant galimybę nustatyti skundą teikiančio asmens tapatybę.“
„5.2.4. Žodinis skundas / pareiškimas valstybine kalba gali būti išsakomas bet kuriam ligoninės darbuotojui, kuris nukreipia pareiškėją pas atsakingą asmenį pagal veiklos sritį. Atsakingas asmuo įvertina ar galima išspręsti pateiktus klausimus tuoj pat ar ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną savo kompetencijos ribose.... Jei nepavyksta išspręsti situacijos, tai Pareiškėjui išaiškinama galimybė pateikti skundą / pareiškimą raštu pagal 5.2.5. arba 5.2.7. punktuose pateiktą tvarką. Jei žodžiu yra kreipiamasi nevalstybine kalba, tai besikreipiantis asmuo turi asmeniškai pasirūpinti vertėju ar kitu asmeniu, kuris išverstų žodinį skundą / prašymą į valstybinę kalbą, jeigu ligoninės darbuotojas nesupranta besikreipusio asmens kalbos.
5.2.5. Raštiškas netiesiogiai (elektroninėmis ryšio priemonėmis) teikiamas skundas / pareiškimas turi atitikti šiuos reikalavimus, parengtus vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais teisės aktais:
5.2.5.1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka (išskyrus 5.3.8. išdėstytu atveju);
5.2.5.2. parašytas įskaitomai, konkretus ir suprantamas, kuriame būtų išdėstyta aiški informacija, faktai, teikiami pasiūlymai, nepažeidžiant etiketo ir geros moralės normų;
5.2.5.3. pasirašytas prašymą pateikusio asmens, nurodytas pareiškėjo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti (tel. numeris, el. pašto adresas). Kai teikiant raštišką prašymą naudojamos elektroninių ryšių priemonės, turi būti pateikta pasirašyto prašymo skaitmeninė kopija arba prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamente (ES) 910/2014 nustatytus reikalavimus, arba suformuluotas tokiu būdu, kuris leidžia skundą / prašymą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti skundo / prašymo autentiškumą;
5.2.5.4. kartu pateikta skundą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
5.2.5.5. kartu pateikti (jei tokie yra) ir papildomi dokumentai, patvirtinantys skunde /prašyme nurodytas aplinkybes ir faktus;
5.2.5.6. jeigu skundą pateikia paciento atstovas, tai papildomai 5.2.5.1. – 5.2.5.5 punktuose pateiktiems reikalavimams, pateikiamas atstovavimą liudijantis dokumentas (įgaliojimo ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, sutarties su advokatu dėl teisinių paslaugų kopija ar šios sutarties išrašas, kuriame nurodyti Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys, atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir advokato pažymėjimas. Jei skundą teikia globėjas ar rūpintojas – jo asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento kopija ir teismo sprendimo dėl globos ar rūpybos nustatymo kopija).
5.2.6. netiesiogiai (registruotu laišku ar elektroninių ryšių priemonėmis) kartu su skundu / pareiškimu pateikiamų dokumentų ir išrašų kopijos (5.2.5.4. – 5.2.5.6.) turi būti patvirtinamos teisės aktų nustatyta tvarka, t.y. patvirtintos notaro, konsulinio pareigūno ar seniūno. Jei skundą / prašymą teikiančiam asmeniui atstovauja advokatas, tai dokumentų kopijos gali būti patvirtintos paties advokato.
5.2.7. Jei pareiškėjas tiesiogiai raštinėje savo vardu pateikia raštišką skundą / pareiškimą pagal nustatytus reikalavimus 5.2.5.1. – 5.2.5.3., RV identifikuoja pareiškėją pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar ID kortelę) ir tai patvirtina įrašu ir parašu pateiktame dokumente greta registravimo spaudo. Šiuo atveju, asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija nereikalinga. RV greta skundo / pareiškimo prideda tik kitus pateiktus dokumentus (jei tokie yra).
5.2.8. Paciento atstovas, tiesiogiai pateikdamas raštinėje raštišką skundą / pareiškimą, privalo pateikti notaro patvirtinto įgaliojimo atstovauti asmenį medicinos įstaigose originalą bei atstovo ir atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą ar ID kortelę), taip pat dokumentus (jei tokie yra), patvirtinančius skunde nurodytas aplinkybes ir faktus (jei tokie yra). Tokiu atveju RV identifikuoja pareiškėją pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar ID kortelę) ir tai patvirtina įrašu ir parašu pateiktame dokumente greta registravimo spaudo (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos nereikalingos). RV prie pateikto skundo / pareiškimo prideda įgaliojimo atstovauti asmenį medicinos įstaigose kopiją ir pateiktus papildomus dokumentus (jei tokie yra pateikiami), patvirtinančius skunde nurodytas aplinkybes ir faktus).“
„5.3. Skundo / pareiškimo registravimas ir nagrinėjimas
5.3.4. jei skundo / pareiškimo tyrimą atliekantis darbuotojas nustato, kad pateiktas dokumentas neatitinka 5.2.5. išdėstytų reikalavimų, jis per 3 darbo dienas paruošia pranešimą apie gautame dokumente pateiktą netikslią informacijos ar jos trūkumus bei siūlymą pateikti papildomus dokumentus ir RV registruoja ir išsiunčia pareiškėjui. Taip pat pareiškėjas yra informuojamas, kad per 30 kalendorinių dienų nuo Ligoninės rašto apie nustatytus trūkumus gavimo dienos, pareiškėjui nepašalinus trūkumų, skundas nebus toliau nagrinėjamas.“...“ Šiuo atveju pareiškėjas vėliau turi teisę nustatytus reikalavimus atitinkantį skundą / pareiškimą pateikti iš naujo.
5.3.5. Tuo laikotarpiu, kol yra tikslinama informacija su pareiškėju ar laukiama papildomų duomenų, skundo / pareiškimo tyrimas yra pristabdomas.
5.3.6. Skundas / pareiškimas nenagrinėjamas ar jo nagrinėjimas nutraukiamas, jei:
5.3.6.1. su skundu / pareiškimu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai ir trūkumai nebuvo pašalinti pagal 5.3.4. pateiktus terminus;
5.3.6.2. praėjęs ilgesnis laikotarpis, nei patvirtintas teisės aktuose [5.2.1.].
5.3.6.3. anksčiau pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo pateiktas Ligoninės ar kompetentingos institucijos atsakymas ar teismo sprendimas ir pareiškėjas nepateikia naujų faktinių duomenų ar aplinkybių, pagrindžiančių skundo / pareiškimo nagrinėjimą iš naujo.“
5.3.8. RV skundą / pareiškimą, institucijos (ne fizinio asmens) pateiktą nevalstybine kalba, registruoja ir teikia susipažinimui pagal 5.3.1. – 5.3.2. nustatytą tvarką, DR įgalioja atsakingą darbuotoją įvertinti galimybę išnagrinėti nevalstybine kalba gautą informaciją ir priimti nagrinėti ar, jei nusprendžiama, kad nėra techninių galimybių tai atlikti (pateikiamas kalba, kurios ligoninės darbuotojas nesupranta), pareiškėjas nurodytu kontaktiniu būdu (elektroniniu paštu ar registruotu laišku) yra informuojamas apie siūlymą pateikti skundą / pareiškimą valstybine kalba ar pateikti minėto dokumento vertimo kopiją, patvirtintą 5.2.6. punkte nurodytais būdais.
5.3.9. Jei skundą / prašymą teikiančio asmens elgesys yra neadekvatus arba turi akivaizdžių nusikalstamos veikos ar administracinio nusižengimo (toliau – teisės pažeidimo) požymių, ligoninės darbuotojas gali tokio asmens neaptarnauti ir privalo tuojau pat pranešti apie šio asmens elgesį tiesioginiam vadovui, kuris informuoja administraciją. DR ar jo įgaliotas asmuo apie skundą / prašymą teikiančio asmens elgesį, turintį akivaizdžių teisės pažeidimų požymių, praneša teisėsaugos institucijoms, kurios pagal kompetenciją tiria atitinkamus teisės pažeidimus.
5.3.10. Pacientas ar jo artimasis raštu savo atsiliepimą, padėką gali įrašyti skyriuje slaugytojų poste esančioje „Atsiliepimų knygoje“ (B priedas) arba ligoninės raštinėje (darbo valandomis), kur atneštas dokumentas yra užregistruojamas elektroniniame registre ir RV atlieka įrašus raštinės „Pasiūlymų, pareiškimų, skundų ir jų nagrinėjimo dokumentų registre“ (A priedas) ir popieriniame egzemplioriuje registracijos spaudu patvirtina gavimo faktą. Raštinėje registruoti atsiliepimai yra perskaitomi artimiausio bendro susirinkimo metu, o su skyriaus „Atsiliepimų knygoje“ paliktais
įrašais susipažįsta SV ir patvirtina parašu. SV skyriaus susirinkimo metu informuoja skyriaus darbuotojus apie gautus atsiliepimus.“
„5.4. Atsakymų rengimas ir pateikimas
5.4.2. Ligoninė paciento skundą turi išnagrinėti ir raštu pateikti pareiškėjui atsakymą apie tyrimo rezultatus, įgyvendintas priemones ir jų rezultatyvumą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo / pareiškimo registravimo dienos raštinėje, išskyrus atvejus, kai nagrinėjimas stabdomas / nutraukiamas dėl 5.3.4. punktuose nurodytų aplinkybių. Jei skundo / pareiškimo nagrinėjimas, nustačius papildomo tyrimo poreikį ar dėl kitų svarių priežasčių, užtrunka ilgiau nei 20 darbo dienų, tai apie tai raštu turi būti informuojamas pareiškėjas, nurodant tyrimo pratęsimo priežastis ir terminą (maksimaliai papildomai pratęsiamas iki 20 d.d.).“

Paaiškinimai: P – procedūra; DR – direktorius; DPM – direktoriaus pavaduotojas medicinai; DPIP – direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir plėtai; SV - skyriaus vedėjas; LVSA – ligoninės vyriausioji slaugos administratorė; RV – raštinės vedėja.
Skundo pateikimas į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kreipiantis i Akreditavimo tarnybą reikalinga laikytis nustatytos skundų pateikimo tvarkos — skunde turi būti nurodytas adresatas (Akreditavimo tarnybos adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius; el. p.: vaspvt@vaspvt.gov.lt) paciento vardas ir pavardė, adresas (faktinė gyvenamoji vieta), skundo dalykas (esmė) — pažeistos paciento teisės ar teisėti interesai, suteiktos arba nesuteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodant asmens sveikatos priežiūros istaigą ir, jei žinoma, kurių asmens sveikatos priežiūros specialistų veiksmai skundžiami, taip pat, kuo tikslesnis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis, kitos aplinkybės, pažymėta skundo surašymo data, skundas turi būti pasirašytas (asmens parašu,o skundą teikiant elektroniniu paštu — elektroniniu parašu). Prie skundo turi būti pridėta asmens sveikatos priežiūros įstaigos atsakymo i skundą kopija (jeigu asmens sveikatos priežiūros istaiga nepateikė atsakymo per teisės aktų nustatytą laikotarpį — pateikiama skundo, adresuoto asmens sveikatos priežiūros istaigai, kopija). Pasirašant skundą elektroniniu parašu neprivaloma asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos tvirtinti teisės aktu nustatyta tvarka. Informaciją, kaip dokumentą galima pasirašyti elektroniniu parašu, galima rasti interneto svetainėje www.dokobit.lt ir kituose elektroninių dokumentų pasirašymo portaluose.
Jei pacientas miręs, skundą teikiantis asmuo turi pateikti paciento mirties liudijimą, atstovo asmens tapatybę (pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Jeigu skundas siunčiamas paštu ar per kurjerį, prie skundo turi būti pridėtos paciento mirties liudijimo ir atstovo asmens tapatybę bei atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka (notaro, seniūno, atstovaujančio advokato ar kt.).
Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal istatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai, todėl kaip atstovavimą patvirtinantą dokumentą reikėtų pateikti įpėdinio statusą patvirtinantį dokumentą — notaro išduotą paveldėjimo teisės liudijimą arba sutuoktiniui — santuokos liudijimą, tėvams arba vaikams — gimimo liudijimą, jei keitėsi pavardė, taip pat ir santuokos liudijimą.
Akreditavimo tarnyba, nustačiusi skundų pateikimo trūkumus, pacientus (jų atstovus) raštu informuoja apie šių trūkumų pašalinimo būdus, suteikiant 30 kalendorinų dienų trūkumų pašalinimo terminą. Tuo atveju, kai į Akreditavimo tarnybą kreipiamasi nesilaikant privalomos skundų pateikimo tvarkos (pirmiausia su skundu nesikreipiama i asmens sveikatos priežiūros istaigą), paciento (jo atstovo) skundas paliekamas nenagrinėtu. Apie tai raštu pranešama pacientui (jo atstovui), nurodant Akreditavimo tarnybos sprendimo apskundimo tvarką. Tačiau tai nereiškia, kad pacientas netenka teisės skųstis dėl galimai nekokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų — šiuo atveju pacientui pasiūloma pirmiausia kreiptis su skundu i tą asmens sveikatos priežiūros istaigą kurioje buvo teikiamos paslaugos, sulaukti šios istaigos atsakymo ir, jeigu atsakymas paciento netenkina, nustatyta tvarka ji apskųsti Akreditavimo tarnybai.
Ką turi žinoti pacientai, pageidaujantys medicininės reabilitacijos paslaugų?

Privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdraustiems gyventojams medicininę reabilitaciją (MR) skiria gydantysis gydytojas, remdamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojo rekomendacijomis. Ar pacientas gali gauti šias paslaugas stacionare, ar ambulatoriškai, sprendžia gydantysis gydytojas pagal paciento sveikatos būklę. Visais atvejais gydantysis gydytojas privalo informuoti pacientą apie TLK sutikimą, kuris gydytojui yra pateikiamas elektroniniu būdu, kompensuoti MR išlaidas iš PSD fondo lėšų, bei apie MR paslaugas teikiančias įstaigas (informacija yra teikiama ir VLK internetinėje svetainėje www.vlk.lt skyrelyje „Medicininė reabilitacija“). Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė MR ir sanatorinio gydymo paslaugų išlaidų kompensavimo tvarka (2012-09-27 VLK direktoriaus įsakymas Nr. 1K-217) ir į ligonių kasą atvykti pasiimti pažymos nereikia.

Suaugusiųjų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančių įstaigų sąrašą galite rasti čia.

Kokie dokumentai yra būtini, kreipiantis dėl ambulatorinės reabilitacijos :

 1. Asmens tapatybės dokumentas.
 2. Išrašas iš medicininių dokumentų – forma Nr. 027/a , kurią užpildo gydantysis gydytojas, prieš tai gavęs patvirtinimą iš TLK apie sutikimą kompensuoti MR išlaidas iš PSD fondo lėšų.
 3. Registruotiems darbo biržoje – ieškančiojo darbo pažymėjimas.
 4. Studentams, moksleiviams – studento, moksleivio pažymėjimas.

Kokie dokumentai yra būtini, kreipiantis dėl stacionarinės reabilitacijos :

 1. Asmens tapatybės dokumentas.
 2. Išrašas iš medicininių dokumentų – forma Nr. 027/a , kurią užpildo gydantysis gydytojas, prieš tai gavęs patvirtinimą iš Vilniaus TLK apie sutikimą kompensuoti MR išlaidas iš PSD fondo lėšų.
 3. Registruotiems darbo biržoje – ieškančiojo darbo pažymėjimas.
 4. Studentams, moksleiviams – studento, moksleivio pažymėjimas.
Savižudybių prevencija

Informuojame, kad vykdant pilotinį projektą savižudybių prevencijai užtikrinti 2016 m. lapkričio – gruodžio mėn. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis įdarbinti papildomi psichologai asmens sveikatos priežiūros įstaigose (VšĮ Antakalnio poliklinikoje – 2 etatai, VšĮ Cento poliklinikoje – 3,75 etatai, VšĮ Lazdynų poliklinikoje – 2 etatai, VšĮ Karoliniškių poliklinikoje – 2 etatai, VšĮ Naujininkų poliklinikoje – 2 etatai, VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje – 2 etatai, VšĮ Šeškinės poliklinikoje – 2 etatai, VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filiale – 0,5 etato,), teikiantys paslaugas krizinėje situacijoje (mėginusiems, ketinusiems nusižudyti ir kitose) atsidūrusiems Vilniaus miesto gyventojams, minėtų įstaigų darbo metu (7 val. – 20 val.). VšĮ Centro poliklinikoje psichologo paslaugos teikiamos ir išeiginėmis bei šventinėmis dienomis nuo 8 val. iki 20 val. Budinčio gydytojo tarnyboje. Psichologai konsultuos be išankstinio užsirašymo tą pačią dieną atvykus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, nemokamai, jei pageidaujama – anonimiškai.
VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos skyriuje dirbantys psichologai (3 etatai) teikia paslaugas tik VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre besigydantiems asmenims.

Tu Esi - Esu savižudybės krizėje ir ieškau pagalbos

Atsiliepimai

Labai dėkingi už mano mamytės priežiūrą antrame slaugos skyriuje. Didžiausios sėkmės visam kolektyvui ir gražių švenčių!

                                                                                                                                                       Regina G.Norėčiau padėkoti Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės 2-ojo palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėjui Alfredui Diržinauskui už gerus žodžius pagalbą, gydymo eigos paskirtį, kai kiekvienas lankytojas ateina pas jį prašyti sveikatos ir vilties ištiktam nelaimės savo artimam Žmogui. Daktaras ramiai išklauso svetimas bėdas, dalyvauja šiaip ar taip esamajame negatyve. Ačiū jam už konsultaciją , išklausymą, patarimus. Linkiu,kad jo žmogiškieji resursai dirbant šiame sunkiame poste neišsektų. Ačiū už pagalbą S.A.

                                                                                                                                                       Irena- Sveiki, siunčiu nuoširdžią padėką visai jūsų komandai, kurie rūpinosi mano skubia situacija penktadienio pavakarę bei šeštadienio rytą (05.12/05.13). Jūsų profesionalumas, ramybė ir empatija tikrai man padėjo (raminamieji ir natris irgi :D) Linkėjimai jums!

                                                                                                                                                      ViktorijaAš esu Lidija K., norėčiau savo tetos Valentinos V. vardu padėkoti visam reabilitacijos ir slaugos skyriaus personalui už nuoširdų darbą, rūpestingumą ir profesionalumą. Ypatingai norėčiau padėkoti gyd. Daliai Mečkauskienei, masažuotojui Erlandui Steckui ir Irinai Voleiko.

- Laba diena, noriu padėkoti Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriui. Pradėti norėčiau nuo padėkos ligoninės registratūros darbuotojams, už tai, kad maloniai pasitiko, išaiškino visą situaciją ir nuramino. Taip pat dėkoju, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėjai Daivai Klezienėi, kuri nestokojo dėmesingumo. Ačiū gydytojai Neringai Dumbrovienei, kuri išklausė visus mano nusiskundimus, diagnozavo nusiskundimų priežastį ir paskyrė tinkamą gydymą. Didžiausią padėką noriu išreikšti kineziterapeutui Denui Petrauskui ir masažistei Justei - tikriems savo srities profesionalams. Ačiū, kad esate tokie, kokie esate. Nuoširdus ačiū sesutėm ir visam personalui. Ačiū! Jūsų dėka, šiandien jaučiuosi daug geriau!

                                                                                                                                             Pagarbiai, Danuta J.Noriu nuoširdžiai padėkoti Geriatrijos skyriaus gydytojui Michail Chatajan už profesionalią pagalbą, šiltą ir nuoširdų bendravimą, nuolatinį rūpestį ir atidumą. Taip pat dėkui visam personalui už jų pastangas, domėjimąsi, rūpestį ir pagalbą!

                                                                                                                                                     Aldona S.

Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų organizavimas

PATVIRTINTA
VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus
2021-10-27 įsakymu Nr. V-148

INFORMACIJOS APIE TEISĘ GAUTI LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTIMO PASLAUGAS SKELBIMO IR ŠIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO BEI UŽTIKRINIMO KLAUSOS NEGALIĄ TURINTIEMS PACIENTAMS TVARKA

1. Ligoninėje, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas klausos negalią turintiems pacientams, turi būti užtikrinamas lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų prieinamumas:
1.1. Darbo dienos metu socialinis darbuotojas užsako lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugą elektroniniu paštu ar telefonu, registruoja paslaugą laisvos formos registre ir koordinuoja paslaugos teikimą.
1.2. Budėjimo metu su budinčiu lietuvių gestų kalbos vertėju susisiekia budintis gydytojas, o paslaugos teikimas užtikrinamas nuotolinio ryšio priemonėmis - vaizdo ir garso ryšių priemonėmis (elektroninių ryšių technologijomis, kurios gali būti naudojamos teikiant lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas, kai paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas yra skirtingose vietose tuo pačiu laiku).
1.3. Apie lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos suteikimą gydytojas pažymi paciento medicininiuose dokumentuose.
2. Skyriuje personalas sudaro sąlygas pacientui pasikviesti lietuvių gestų kalbos vertėją.
3. Jei asmuo nemoka lietuvių gestų kalbos, sudaroma galimybė bendrauti su pacientu raštu.
4. Informaciją apie suteiktas lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas socialiniai darbuotojai kas mėnesį perduoda Duomenų valdymo ir statistikos skyriui duomenų kaupimui.

Kontaktinė informacija dėl lietuvių gestų kalbos vertėjo paslaugų:
LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTIMO CENTRAS (Vilniaus skyrius)
Rudnios g.6, Vilnius LT09300
Teikiamos kontaktinės ir nuotolinės paslaugos.
Kreiptis Jums patogiu būdu:
1. skambinant telefonu ar SMS žinute: 868223304;
2. atvykus į centrą (Rudnios g.6, Vilnius) tiesiogiai;
3. elektroniniu būdu: uzsakymai.vilnius@vertimaigestais.lt;
4. susisiekus Skype programa : LGK uzsakymai/Vilnius.

Paslaugų teikimo laikas:
I- IV 7:30 val. - 19:30 val.
V 7:30 val. - 18 :15 val.

Paskutinį kartą redaguota:: 2024-06-06 08:07
Susisiekite
VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė
El. paštas rastine@mmligonine.lt
Kauno g. 7, LT-03215 Vilnius
Tel. (8 5) 216 1956
Faksas (8 5) 216 2349
Kodas Juridinių asmenų registre 124245856
PVM mokėtojo kodas LT242458515