Vidaus medicinos audito skyrius

Ligoninės vidaus medicinos audito skyrius atlieka teikiamų paslaugų kokybės vertinimą, įskaitant ir organizacinius procesus, tiesiogiai susijusius su klinikinių procesų vykdymu ir galinčius įtakoti jų veiklą.
Audito veiklą reglamentuoja vidiniai ir išoriniai teisės aktai, apibrėžiantys auditavimo principus: nepriklausomumą, principingumą ir profesinį atidumą, sąžiningą audito informacijos pateikimą, konfidencialumą ir įrodymais pagrįstą požiūrį. Vidaus medicinos audito skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus direktoriui ir dalyvauja nustatant ligoninės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, strategiją ir tikslus, kokybės rodiklius, taip pat rengiant dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ir rizikos valdymo veikla bei dalyvauja rengiant įstaigos kokybės
vadybos dokumentus, organizuoja nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, atlieka jų priežasčių analizę ir siūlo prevencines priemones, renka ir apibendrina informaciją apie pacientų pasitenkinimą suteiktomis paslaugomis, dalyvauja skundų nagrinėjime, įstaigos direktoriui pavedus, atstovauja ligoninei santykiuose su institucijomis, kontroliuojančiomis sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, organizuoja išorinius auditus ligoninėje įdiegtos kokybės vadybos sistemos įvertinimui ir sertifikato atitikčiai patvirtinti.
Skyriaus vedėja
Lina Juškaitė
Paskutinį kartą redaguota:: 2023-06-26 09:13